top of page

STADGAR

Ladda ner våra stadgar i PDF-format:

Vid diskrepans så har PDF-dokumentet ovan företräde framför texten nedan:

 

Stadgar brf Höstbuketten 

Org nr 769613-2757, antagna 2022. 

Om föreningen 

1 § Namn, säte och ändamål 

Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Höstbuketten. Styrelsen har sitt säte i Stockholm. 

Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna för nyttjande utan tidsbegränsning. Upplåtelsen får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken ska användas som komplement till bostadslägenhet. 

Medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare. 

2 § Medlemskap och överlåtelse 

En ny innehavare får utöva bostadsrätten och flytta in i lägenheten endast om han eller hon antagits till medlem i föreningen. Ansökan om medlemskap ska göras skriftligen. Till medlemsansökan ska fogas kopia på överlåtelsehandling som ska vara underskriven av köpare och säljare och innehålla uppgift om den lägenhet som överlåtelsen avser samt pris. Motsvarande gäller vid byte och gåva. Om överlåtelsehandlingen inte uppfyller formkraven är överlåtelsen ogiltig. Vid upplåtelse erhålls medlemskap samtidigt med upplåtelsen. 

Styrelsen ska så snart som möjligt, normalt inom en månad, från det att ansökan om medlemskap kom in till föreningen, pröva frågan om medlemskap. En medlem som upphör att vara bostadsrättshavare ska anses ha utträtt ur föreningen, om inte styrelsen medger att hen får stå kvar som medlem. 

3 § Medlemskapsprövning - juridisk person 

Juridisk person som förvärvat bostadsrätt till en bostadslägenhet får vägras inträde i föreningen. Kommun och landsting får inte vägras medlemskap. 

4 § Medlemskapsprövning - fysisk person 

Medlemskap kan beviljas fysisk person som övertar bostadsrätt i föreningens hus. Den som en bostadsrätt har övergått till får inte vägras medlemskap i föreningen om föreningen skäligen bör godta förvärvaren som bostadsrättshavare. 

Medlemskap får inte vägras på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning. Överlåtelsen är ogiltig om medlemskap inte beviljas. 

5 § Bosättningskrav 

Om det kan antas att förvärvaren för egen del inte ska bosätta sig i bostadsrättslägenheten har föreningen rätt att vägra medlemskap. 

6 § Andelsägande 

Den som har förvärvat en andel i bostadsrätt får vägras medlemskap i föreningen om inte bostadsrätten efter förvärvet innehas av makar, registrerade partner eller sådana sambor på vilka sambolagen tillämpas. 

7 § Insats, årsavgift och upplåtelseavgift 

Insats, årsavgift och i förekommande fall upplåtelseavgift fastställs av styrelsen. Ändring av insatsen ska alltid beslutas av föreningsstämma. 

8 § Årsavgiftens beräkning 

Varje medlem ska betala årsavgift för föreningens verksamhet samt för avsättning till fond för yttre underhåll. Årsavgifterna fördelas på bostadsrättslägenheterna i förhållande till lägenheternas

andelstal. Beslut om ändring av andelstal ska fattas av föreningsstämma. Om beslutet medför rubbning av det inbördes förhållandet mellan andelstalen blir beslutet giltigt om minst tre fjärdedelar av de röstande på stämman gått med på beslutet. 

För lägenheter som efter upplåtelsen utrustats med balkong får årsavgiften vara förhöjd med högst 2 % av vid varje tillfälle gällande prisbasbelopp, motsvarande gäller för lägenhet med fransk balkong, altan på mark eller uteplats dock med ett påslag på högst 1 %. 

Styrelsen kan besluta att i årsavgiften ingående ersättning för taxebundna kostnader såsom, renhållning, konsumtionsvatten, TV, bredband och telefoni ska erläggas efter förbrukning, area eller per lägenhet. 

Om en kostnad avser uppvärmning eller nedkylning av lägenheten, varmvatten eller el och förbrukningen mäts individuellt ska denna del av årsavgiften baseras på förbrukningen. 

9 § Överlåtelse- och pantsättningsavgift samt avgift för andrahandsupplåtelse

Överlåtelseavgift och pantsättningsavgift får tas ut efter beslut av styrelsen. Överlåtelseavgiften får uppgå till högst 2,5 % och pantsättningsavgiften till högst 1 % av gällande prisbasbelopp. 

Överlåtelseavgift betalas av förvärvaren och pantsättningsavgift betalas av pantsättaren. 

Avgift för andrahandsupplåtelse får tas ut efter beslut av styrelsen. Avgiften får årligen uppgå till högst 10 % av gällande prisbasbelopp. Om en lägenhet upplåts under del av ett år, beräknas den högsta tillåtna avgiften efter det antal kalendermånader som lägenheten är upplåten. Upplåtelse under del av kalendermånad räknas som hel månad. Avgiften betalas av bostadsrättshavare som upplåter sin lägenhet i andra hand. 

10 § Övriga avgifter 

Föreningen får i övrigt inte ta ut särskilda avgifter för åtgärder som föreningen ska vidta med anledning av bostadsrättslagen eller annan författning. 

11 § Dröjsmål med betalning 

Årsavgiften ska betalas på det sätt styrelsen beslutar. Betalning får dock alltid ske genom plusgiro eller bankgiro. Om inte årsavgiften eller övriga förpliktelser betalas i rätt tid får föreningen ta ut dröjsmålsränta enligt räntelagen på det obetalda beloppet från förfallodagen till full betalning sker samt påminnelseavgift enligt förordningen om ersättning för inkassokostnader mm. 

 

Föreningsstämma 

12 § Föreningsstämma 

Ordinarie föreningsstämma ska hållas senast före juni månads utgång. 

13 § Motioner 

Medlem som önskar få ett ärende behandlat vid föreningsstämma ska anmäla detta senast den 1 februari eller inom den senare tidpunkt styrelsen kan komma att besluta. 

14 § Extra föreningsstämma 

Extra föreningsstämma ska hållas när styrelsen finner skäl till det. Sådan föreningsstämma ska även hållas när det för uppgivet ändamål skriftligen begärs av revisor eller minst 1/10 av samtliga röstberättigade. 

15 § Dagordning 

På ordinarie föreningsstämma ska förekomma: 

1. Öppnande 

2. Val av stämmoordförande 

3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare

 

4. Godkännande av dagordningen 

5. Val av två justerare tillika rösträknare 

6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst 

7. Fastställande av röstlängd 

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning 

9. Föredragning av revisorns berättelse 

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning 

11. Beslut om resultatdisposition 

12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 

13. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår 14. Beslut av antal ledamöter och suppleanter 

15. Val av styrelseledamöter och suppleanter 

16. Val av revisorer och revisorssuppleant 

17. Val av valberedning 

18. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende 19. Avslutande 

På extra föreningsstämma ska utöver punkt 1-7 och 19 förekomma de ärenden för vilken stämman blivit utlyst. 

16 § Kallelse 

Kallelse till föreningsstämma ska innehålla uppgift om vilka ärenden som ska behandlas på stämman. Beslut får inte fattas i andra ärenden än de som tagits upp i kallelsen. 

Kallelse till ordinarie och extra föreningsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före föreningsstämman. 

Kallelsen ska utfärdas genom utdelning eller genom e-post till de medlemmar som uppgivit en e-postadress. Om medlem uppgivit en annan postadress ska kallelsen istället skickas dit. I vissa i lag särskilt angivna fall ställs högre krav på kallelse via e-post. 

Utöver vad som ovan angivits ska kallelse dessutom anslås på lämplig plats inom föreningens hus eller publiceras på föreningens webbplats. 

17 § Rösträtt 

Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. Om flera medlemmar innehar bostadsrätt gemensamt har de dock tillsammans endast en röst. Medlem som innehar flera lägenheter har också endast en röst. 

Röstberättigad är endast den medlem som har fullgjort sina förpliktelser mot föreningen. 

18 § Ombud och biträde 

Medlem får utöva sin rösträtt genom ombud. Ombudet ska visa upp en skriftlig, underskriven och daterad fullmakt. Fullmakten ska uppvisas i original och gäller högst ett år från utfärdandet. Ombud får företräda högst en (1) medlem. På föreningsstämma får medlem medföra högst ett biträde. Biträdets uppgift är att vara medlemmen behjälplig. Biträde har yttranderätt. 

Ombud och biträde får endast vara: 

annan medlem, medlemmens make/maka, registrerad partner eller sambo,föräldrar, syskon, myndigt barn, annan närstående som varaktigt sammanbor med medlemmen i föreningens hus eller god man. 

Om medlem har förvaltare företräds medlemmen av förvaltaren. Underårig medlem företräds av sin förmyndare. 

Är medlem en juridisk person får denne företrädas av legal ställföreträdare, mot uppvisande av ett registreringsbevis som är högst tre månader gammalt. 

Föreningsstämman får besluta att den som inte är medlem ska ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid föreningsstämman. Ett sådant beslut är giltigt endast om det beslutas av samtliga röstberättigade som är närvarande vid föreningsstämman.

 

19 § Röstning 

Föreningsstämmans beslut utgörs av den mening som fått mer än hälften av de avgivna rösterna eller vid lika röstetal den mening som stämmans ordförande biträder. Blankröst är inte en avgiven röst. 

Vid val anses den vald som har fått flest röster. Vid lika röstetal avgörs valet genom lottning om inte annat beslutas av stämman innan valet förrättas. 

Stämmoordförande eller föreningsstämma kan besluta att sluten omröstning ska genomföras. Vid personval ska dock sluten omröstning alltid genomföras på begäran av röstberättigad. 

För vissa beslut krävs särskild majoritet enligt bestämmelser i bostadsrättslagen. 

20 § Jäv 

En medlem får inte själv eller genom ombud rösta i fråga om: 

1. talan mot sig själv 

2. befrielse från skadeståndsansvar eller annan 

förpliktelse gentemot föreningen 

3. talan eller befrielse som avses i 1 eller 2 beträffande 

annan, om medlemmen i fråga har ett väsentligt 

intresse som kan strida mot föreningens intresse 

21 § Resultatdisposition 

Det över- eller underskott som kan uppstå i föreningens verksamhet ska balanseras i ny räkning. 

22 § Valberedning 

Vid ordinarie föreningsstämma får valberedning utses för tiden fram till och med nästa ordinarie föreningsstämma. Valberedningens uppgift är att lämna förslag till samtliga personval samt förslag till arvode. 

23 § Stämmans protokoll 

Vid föreningsstämma ska protokoll föras av den som stämmans ordförande utsett. I fråga om protokollets innehåll gäller: 

● att röstlängden ska tas in i eller biläggas protokollet 

● att stämmans beslut ska föras in i protokollet 

● att om omröstning skett ska resultatet av denna anges i protokollet 

Protokollet ska senast inom tre veckor hållas tillgängligt för medlemmarna. Protokollet ska förvaras på betryggande sätt. 

 

Styrelse och revision 

24 § Styrelsens sammansättning 

Styrelsen består av minst tre och högst sju ledamöter med högst tre suppleanter. 

Styrelsen väljs av föreningsstämman. Ledamot och suppleant kan utses för en tid av ett eller två år. Till ledamot eller suppleant kan förutom medlem även väljas person som tillhör medlemmens familjehushåll och som är bosatt i föreningens hus. Stämma kan dock välja en (1) ledamot som inte uppfyller kraven i föregående mening. 

25 § Konstituering 

Styrelsen utser inom sig ordförande och andra funktionärer om inte föreningsstämma beslutat annorlunda. 

26 § Beslutförhet och röstning 

Styrelsen är beslutför när antalet närvarande ledamöter överstiger hälften av samtliga ledamöter. Som styrelsens beslut gäller den mening för vilken mer än hälften av de närvarande röstat eller vid lika röstetal den mening som ordföranden biträder. Är styrelsen inte fulltalig ska de som röstar för beslutet 

utgöra mer än en tredjedel av hela antalet styrelseledamöter. Suppleanter tjänstgör i den ordning de

valts om inte annat bestämts av föreningsstämma eller framgår av arbetsordning (beslutad av styrelsen). 

27 § Styrelsens protokoll 

Vid styrelsens sammanträden ska föras protokoll som justeras av ordföranden och den ytterligare ledamot som styrelsen utser. Protokollen ska förvaras på betryggande sätt och föras i nummerföljd. Styrelseledamot har rätt att få avvikande mening antecknad till protokollet. 

Beslut som tagits utan att styrelsen har samlats för ett fysiskt styrelsemöte (beslut taget per capsulam) ska protokollföras och tas upp vid nästkommande styrelsemöte. 

Styrelsens protokoll är tillgängliga endast för ledamöter, suppleanter och revisorer. 

28 § Beslut i vissa frågor 

Beslut som innebär väsentlig förändring av föreningens hus eller mark ska alltid fattas av föreningsstämma. Om ett beslut avseende om- eller tillbyggnad innebär att medlems lägenhet förändras ska medlemmens samtycke inhämtas. Om bostadsrättshavaren inte ger sitt samtycke till ändringen, blir beslutet ändå giltigt om minst två tredjedelar av de röstande på stämman har gått med på beslutet och det dessutom har godkänts av hyresnämnden. 

Beslut i vissa frågor regleras i sin helhet i bostadsrättslagen. 

29 § Firmateckning 

Föreningens firma tecknas - förutom av styrelsen - av minst två ledamöter tillsammans. 

Styrelse eller firmatecknare får inte utan föreningsstämmans bemyndigande avhända föreningen dess fasta egendom eller tomträtt och inte heller riva eller bygga om sådan egendom. Styrelsen eller firmatecknare får besluta om inteckning eller annan inskrivning i föreningens fasta egendom eller tomträtt. 

30 § Styrelsens åligganden 

Bland annat åligger det styrelsen: 

 • att svara för föreningens organisation och förvaltning av dess angelägenheter 

 • att avge redovisning för förvaltning av föreningens angelägenheter genom att avlämna årsredovisning som ska innehålla berättelse om verksamheten under året 

(förvaltningsberättelse) samt redogöra för föreningens intäkter och kostnader under året (resultaträkning) och för dess ställning vid räkenskapsårets utgång (balansräkning) 

 • att senast sex veckor före ordinarie föreningsstämma till revisorerna avlämna årsredovisningen 

 • att senast två veckor före ordinarie föreningsstämma hålla årsredovisningen och revisionsberättelsen tillgänglig 

 • att föra medlems- och lägenhetsförteckning; föreningen har rätt att behandla i förteckningarna ingående personuppgifter på sätt som avses i personuppgiftslagen 

 • om föreningsstämman ska ta ställning till ett förslag om ändring av stadgarna, måste det fullständiga förslaget hållas tillgängligt hos föreningen från tidpunkten för kallelsen fram till föreningsstämman.Om medlem uppgivit annan adress ska det fullständiga förslaget istället skickas till medlemmen. 

 • upprätta en underhållsplan för genomförande av underhållet av föreningens fastighet och övriga fasta egendom. 

31 § Utdrag ur lägenhetsförteckning 

Bostadsrättshavare har rätt att på begäran få utdrag ur lägenhetsförteckningen avseende sin bostadsrätt. 

32 § Räkenskapsår 

Föreningens räkenskapsår är kalenderår. 

33 § Revisor 

Föreningsstämma ska välja minst en och högst två revisorer med högst två suppleanter. Revisorer och revisorssuppleanter väljs för tiden från ordinarie föreningsstämma fram till och med nästa ordinarie föreningsstämma. Revisorer ska inte vara medlemmar i föreningen och de behöver inte vara

auktoriserade eller godkända. 

34 § Revisionsberättelse 

Revisorerna ska avge revisionsberättelse till styrelsen senast tre veckor före föreningsstämman. 

Bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter 

35 § Bostadsrättshavarens ansvar 

Bostadsrättshavaren ska på egen bekostnad hålla det inre av lägenheten i gott skick. Detta gäller även mark, förråd, garage och andra lägenhetskomplement som kan ingå i upplåtelsen. 

Bostadsrättshavaren svarar sålunda för underhåll och reparationer av bland annat: 

 • ytbeläggning på rummens alla väggar, golv och tak jämte underliggande ytbehandling, som krävs för att anbringa ytbeläggningen på ett fackmässigt sätt 

 • icke bärande innerväggar 

 • till fönster hörande glas, beslag, gångjärn, handtag, låsanordning, vädringsfilter och tätningslister samt all målning förutom utvändig målning och kittning av fönster. För skada på fönsterparti genom inbrott eller annan åverkan på fönster svarar dock bostadsrättshavaren. 

 • till ytterdörr hörande beslag, gångjärn, handtag, ringklocka och lås inklusive nycklar, all målning med undantag för målning av ytterdörrens utsida, motsvarande gäller för balkong eller altandörr. För skada på ytterdörr genom inbrott eller annan åverkan på dörren svarar dock bostadsrättshavaren, motsvarande gäller för balkong- eller altandörr. 

 • innerdörrar och säkerhetsgrindar 

 • lister och foder 

 • målning av vattenfyllda radiatorer (element) 

 • golvvärme 

 • ledningar för vatten och avlopp till de delar dessa är åtkomliga inne i lägenheten och betjänar endast bostadsrättshavarens lägenhet 

 • undercentral (säkringsskåp) och därifrån utgående el- och informationsledningar (telefon, kabel-tv, data med mera) i lägenheten, kanalisationer, brytare, eluttag och fasta armaturer 

 • ventiler och luftinsläpp, dock endast målning 

 • brandvarnare 

I badrum, duschrum eller annat våtrum samt i WC svarar bostadsrättshavaren därutöver bland annat även för: 

 • fuktisolerande skikt 

 • inredning och belysningsarmaturer 

 • vitvaror och sanitetsporslin 

 • klämring till golvbrunn rensning av golvbrunn och vattenlås 

 • tvättmaskin inklusive ledningar och anslutningskopplingar på vattenledning 

 • kranar och avstängningsventiler 

 • ventilationsfläkt 

 • handdukstork 

I kök eller motsvarande utrymme svarar bostadsrättshavaren för all inredning och utrustning såsom bland annat: 

 • vitvaror 

 • köksfläkt (kåpa inklusive armatur och strömbrytare till husets ventilationssystem alternativt kolfilterfläkt) 

 • rensning av vattenlås 

 • diskmaskin inklusive ledningar och anslutningskopplingar på vattenledning 

 • kranar och avstängningsventiler 

36 § Ytterligare installationer 

Bostadsrättshavaren svarar även för alla installationer i lägenheten som installerats av 

bostadsrättshavaren eller tidigare innehavare av bostadsrätten.

37 § Brand- och vattenledningsskador 

För reparationer på grund av brand- eller vattenledningsskada svarar bostadsrättshavaren endast i begränsad omfattning i enlighet med bestämmelserna i bostadsrättslagen. 

38 § Balkong, altan och takterrass 

Om lägenheten är utrustad med balkong, altan eller takterrass svarar bostadsrättshavaren endast för renhållning och snöskottning samt ska se till att avledning för dagvatten inte hindras. 

39 § Felanmälan 

Bostadsrättshavaren är skyldig att till föreningen anmäla fel och brister i sådan lägenhetsutrustning som föreningen svarar för i enlighet med bostadsrättslagen och dessa stadgar. 

Föreningen svarar för allt som medlemmen inte svarar för såsom: 

 • ledningar för avlopp, värme, el och vatten om föreningen har försett lägenheterna med ledningarna och dessa tjänar fler än en lägenhet 

 • vattenfyllda radiatorer, dock ej målning 

 • ventilationskanaler och ventilationsdon 

 • ledning för el fram till lägenhetens säkringsskåp 

 • ytbehandling av ytterdörrs utsida och för utifrån synliga delar av fönster och balkong- eller altandörr samt utbyte av ytterdörr, fönster, balkong- eller altandörr. 

40 § Gemensam upprustning 

Föreningsstämma kan i samband med gemensam underhållsåtgärd i huset besluta om reparation och byte av inredning och utrustning avseende de delar av lägenheten som medlemmen svarar för. 

41 § Vanvård 

Om bostadsrättshavaren försummar sitt ansvar för lägenhetens skick i sådan utsträckning att annans säkerhet äventyras eller att det finns risk för omfattande skador på annans egendom har föreningen, efter rättelseanmaning, rätt att avhjälpa bristen på bostadsrättshavarens bekostnad. 

42 § Övriga anordningar 

Anordningar såsom luftvärmepumpar, markiser, balkonginglasning, belysningsarmaturer, solskydd, parabolantenner etc. får sättas upp endast efter styrelsens skriftliga godkännande. Bostadsrättshavaren svarar för skötsel och underhåll av sådana anordningar. Om det behövs för husets underhåll eller för att fullgöra myndighetsbeslut är bostadsrättshavaren skyldig att, efter uppmaning från styrelsen, demontera sådana anordningar på egen bekostnad. 

43 § Förändring i lägenhet 

Bostadsrättshavaren får företa förändringar i lägenheten. Följande åtgärder får dock inte företas utan styrelsens tillstånd: 

1. ingrepp i bärande konstruktion, 

2. ändring av befintlig ledning för avlopp, värme, gas 

vatten, ventilation eller 

3. annan väsentlig förändring av lägenheten 

Styrelsen får endast vägra tillstånd om åtgärden är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen eller annan medlem. Bostadsrättshavaren svarar för att erforderliga myndighetstillstånd erhålls. Förändringar ska alltid utföras på ett fackmässigt sätt. 

 

Användning av bostadsrätten 

44 § Användning av bostadsrätten 

Bostadsrättshavaren får inte använda lägenheten för något annat ändamål än det avsedda. Föreningen får dock endast åberopa avvikelser som är av avsevärd betydelse för föreningen eller någon annan medlem i föreningen.

45 § Sundhet, ordning och gott skick 

Bostadsrättshavaren är skyldig iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom eller utom huset samt rätta sig efter föreningens ordningsregler. Detta gäller även för den som hör till hushållet, gästar bostadsrättshavaren eller som utför arbete för bostadsrättshavarens räkning. 

Hör till lägenheten mark, förråd, garage eller annat lägenhetskomplement ska bostadsrättshavaren iaktta sundhet, ordning och gott skick även i fråga om sådant utrymme. 

Ohyra får inte föras in i lägenheten. 

46 § Tillträdesrätt 

Företrädare för föreningen har rätt att få komma in i lägenheten när det behövs för tillsyn eller för att utföra arbete som föreningen svarar för eller har rätt att utföra. 

Om bostadsrättshavaren inte lämnar föreningen tillträde till lägenheten, när föreningen har rätt till det, kan styrelsen ansöka om särskild handräckning hos kronofogdemyndigheten. 

47 § Andrahandsupplåtelse 

En bostadsrättshavare får upplåta sin lägenhet i andra hand till annan för självständigt brukande endast om styrelsen ger sitt skriftliga samtycke. Bostadsrättshavare ska skriftligen hos styrelsen ansöka om samtycke till upplåtelsen. I ansökan ska skälet till upplåtelsen anges, vilken tid den ska pågå samt till vem lägenheten ska upplåtas. Tillstånd ska lämnas om bostadsrättshavaren har skäl för upplåtelsen och föreningen inte har någon befogad anledning att vägra samtycke. Styrelsens beslut kan överprövas av hyresnämnden. 

Ett tillstånd till andrahandsupplåtelse kan begränsas till viss tid och förenas med villkor. 

48 § Inneboende 

Bostadsrättshavare får inte låta utomstående personer bo i lägenheten, om det kan medför olägenhet för föreningen eller annan medlem. 

 

Förverkandegrunder 

49 § Förverkandegrunder 

Nyttjanderätten till en lägenhet som innehas med bostadsrätt kan förverkas och föreningen kan säga upp bostadsrättshavaren till avflyttning i bland annat följande fall: 

 • bostadsrättshavaren dröjer med att betala insats, upplåtelseavgift, årsavgift eller avgift för andrahandsupplåtelse 

 • lägenheten utan samtycke upplåts i andra hand 

 • bostadsrättshavaren inrymmer utomstående personer till men för förening eller annan medlem 

 • lägenheten används för annat ändamål än vad den är avsedd för och avvikelsen är av väsentlig betydelse för föreningen eller någon medlem 

 • bostadsrättshavaren eller den, som lägenheten upplåtits till i andra hand, genom vårdslöshet är vållande till att det finns ohyra i lägenheten eller om bostadsrättshavaren, genom att inte utan oskäligt dröjsmål underrätta styrelsen om att det finns ohyra i lägenheten, bidrar till att ohyran sprids i huset 

 • bostadsrättshavaren inte iakttar sundhet, ordning och gott skick eller rättar sig efter de särskilda ordningsregler som föreningen meddelar 

 • bostadsrättshavaren inte lämnar tillträde till lägenheten och inte kan visa giltig ursäkt för detta 

 • bostadsrättshavaren inte fullgör annan skyldighet och det måste anses vara av synnerlig vikt för föreningen att skyldigheten fullgörs 

 • lägenheten helt eller till väsentlig del används för näringsverksamhet eller därmed likartad verksamhet, vilken till en inte oväsentlig del ingår i brottsligt förfarande eller för tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning 

50 § Hinder för förverkande 

Nyttjanderätten är inte förverkad om det som ligger bostadsrättshavaren till last är av liten betydelse. I

enlighet med bostadsrättslagens regler ska föreningen normalt ​uppmana bostadsrättshavaren att vidta rättelse innan föreningen har rätt säga upp bostadsrätten. Sker rättelse kan bostadsrättshavaren inte skiljas från bostadsrätten. 

51 § Ersättning vid uppsägning 

Om föreningen säger upp bostadsrättshavaren till avflyttning har föreningen rätt till skadestånd. 

52 § Tvångsförsäljning 

Har bostadsrättshavaren blivit skild från lägenheten till följd av uppsägning kan bostadsrätten komma att tvångsförsäljas av kronofogden enligt reglerna i bostadsrättslagen. 

 

Övrigt 

53 § Meddelanden 

Meddelanden anslås i föreningens hus, på föreningens webbplats, genom e-post eller utdelning. 

54 § Framtida underhåll 

Inom föreningen ska bildas fond för yttre underhåll. 

Till fonden ska årligen avsättas ett belopp motsvarande minst 0.3% av fastighetens taxeringsvärde. Avsättningen till fonden kan alternativt göras enligt underhållsplanen. 

55 § Utdelning, upplösning och likvidation 

Om föreningsstämman beslutar att uppkommen vinst ska delas ut ska vinsten fördelas mellan medlemmarna i förhållande till lägenheternas årsavgifter för det senaste räkenskapsåret. Om föreningen upplöses eller likvideras ska behållna tillgångar tillfalla medlemmarna i förhållande till lägenheternas insatser. 

56 § Tolkning 

För frågor som inte regleras i dessa stadgar gäller bostadsrättslagen, lagen om ekonomiska föreningar och övrig lagstiftning. Föreningen kan ha utfärdat ordningsregler för förtydligande av innehållet i dessa stadgar. 

57 § Stadgeändring 

Föreningens stadgar kan ändras om samtliga röstberättigade är ense om det. Beslutet är även giltigt om det fattas av två på varandra följande föreningsstämmor. Den första stämmans beslut utgörs av den mening som har fått mer än hälften av de avgivna rösterna eller, vid lika röstetal, den mening som ordföranden biträder. På den andra stämman krävs att minst två tredjedelar av de röstande har gått med på beslutet. Bostadsrättslagen kan för vissa beslut föreskriva högre majoritetskrav. 

--------------------------- 

Stadgarna har antagits på ordinarie föreningsstämma 2017-05-08 samt på extra föreningsstämma 2017-06-12.

Stadgeändring har antagits på ordinarie föreningsstämma 2022-05-30 samt extra föreningsstämma 2022-11-15.

bottom of page